მაღაზიები

კონფიდენციალურობა

  1. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალურობა

1.1. ვებ გვერდზე რეგისტრაციით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მისი პირადი ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და გამჟღავნება დასაშვებია კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და თანახმაა, რომ გამყიდველმა დაამუშავოს მისი პერსონალური მონაცემები, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

1.2. მომხმარებელი აცნობიერებს, თანხმდება და ადასტურებს, რომ მისი პირადი ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და გამჟღავნება განხორციელდება გამყიდველის „კონფიდენციალურობის პოლიტიკის“ შესაბამისად.

1.3. მომხმარებელს ექნება წვდომა მის პირად პერსონალურ მონაცემებზე და  შეძლებს ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანას.