მაღაზიები

წესები და პირობები

აღნიშნული ვებგვერდი წარმოადგენს შპს „ზღაპარის“ ს/კ 205222953 (შემდგომში „გამყიდველი“) საკუთრებას. კომპანიასაქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ფლობსსავაჭრო ობიექტებს (სუპერმარკეტების ქსელს), რომელთამეშვეობით მომხმარებლებს სთავაზობს და აწვდისსხვადასხვა სახის სასურსათო დაარასასურსათო პროდუქციას.

 

  1. შეთანხმების საგანი

1.1. შეთანხმების საგანს წარმოადგენს, გამყიდველის მიერ, მის ვებგვერდზე წარმოდგენილი  პროდუქციის რეალიზება და მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილზე მიტანის სერვისით უზრუნველყოფა, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის წინასწარ განსაზღვრულ თანხას.

 

  1. გამყიდველი ვალდებულია

2.1. მიიღოს და შეასრულოს მომხმარებლის შეკვეთა, თუ მას აქვს პროდუქციის სათანადო მარაგი.

2.2. 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე შეკვეთის განხორციელების შემთხვევაში, პროდუქცია მიაწოდოს მომხმარებელს მითითებულ მისამართზე, იმავე დღის 24.00 საათამდე, ხოლო 18:00 საათიდან 24.00 საათამდე შეკვეთის განხორციელების შემთხვევაში - იმავე დღეს, ან მეორე დღის 24:00 საათამდე.   

2.3. თუ პროდუქციის მიწოდება მითითებულ მისამართზე ვერ განხორციელდება გამყიდველის მიზეზით, დაუბრუნოს მომხმარებელს შეკვეთისას გადახდილი თანხა 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.4. მიაწოდოს მომხმარებელს ხარისხიანი, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის გათვალისწინებით  არსებული პროდუქცია.

2.5. იზრუნოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვაზე.

 

  1. მომხმარებელი ვალდებულია

3.1. მიაწოდოს გამყიდველსზუსტი მონაცემები - სახელი, გვარი, პირადი ნომერი,ასაკი,მისამართი, ტელეფონის ნომერიდა ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

3.2. კურიერისგან დროულად მიიღოს მიწოდებული პროდუქცია.

3.3. განახორციელოს უნაღდო ანგარიშსწორება საკუთარი საბანკო ბარათით.

3.4. მიაწოდოს გამყიდველს სწორი ინფორმაცია. ის თავად არის პასუხისმგებელი მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე (მათ შორის სრულწლოვანება, ქმედუნარიანობა და ა.შ.), რადგან გამყიდველი არ/ვერ ახორციელებს წარდგენილი ინფორმაციის სისწორის გადამოწმებას და არ არის პასუხისმგებელი არასწორი ინფორმაციის წარდგენის შედეგად დამდგარ შედეგებზე (მათ შორის მომხმარებლის ან/და მესამე პირების მიმართ).  მომხმარებლის სურვილის გათვალისწინებით თუ შეკვეთის ჩაბარება არ მოხდება ,,ხელიდან ხელში“ პრინციპით გამყიდველი არ აგებს პასუხს დაკარგულ ან დაზიანებულ პროდუქციაზე.

  1. შეკვეთის და გადახდის წესები

მომხმარებელი(მა):

4.1. შეკვეთის განხორციელებისას უნდა მიუთითოს ზუსტი მისამართი (ქალაქი, რაიონი, უბანი, ქუჩა, შენობის ნომერი) და ტელეფონის ნომერი.

4.2. სურვილისამებრ აირჩიოს პროდუქტი/პროდუქტები, რომლებიც ავტომატურად განთავსდება კალათში და საფასურში აისახება მიტანის სერვისის ღირებულებაც. პროდუქციის საერთო წონა არ უნდა აღემატებოდეს 10 კილოგრამს.

4.3. სურვილის შემთხვევაში, კომენტარის ველში შესაძლებელია დამატებით ჩაწეროს მისამართთან დაკავშირებული დეტალები (მაგ. სადარბაზო, კარის კოდი და ა.შ.), კერძთან დაკავშირებული კომენტარი ან/და შეკვეთის შესრულება-მიწოდებისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია.

4.4. შეკვეთის დამადასტურებელი შეტყობინება გამოჩნდება ეკრანზე.

4.5. შეკვეთის სტატუსის გასაგებად, ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია ცხელ ხაზზე (032 2 05-38-00) ან Facebook-ის მესინჯერის საშუალებით, რომელიც ჩაშენებულია საიტზე.

  1. მიწოდებული პროდუქციის და გადახდილი თანხის დაბრუნება

5.1. მიწოდებული პროდუქციის უკან დაბრუნება შესაძლებელია, მხოლოდ შეკვეთასთან მისი შეუსაბამობის შემთხვევაში, ასევე, თუ პროდუქტი არის უხარისხო ან/და ვადაგასული. აღნიშნული, მომხმარებელმა უნდა გადაამოწმოს პროდუქციის მიწოდებისთანავე და შეუსაბამობის შემთხვევაში დააფიქსიროს პრეტენზია კომპანიის ცხელ ხაზზე 0322 05-38-00

5.2. მომხმარებელს, პროდუქციის უკან დაბრუნებისთვის უნდა მიმართოს გამყიდველის იმ ობიექტს, რომლიდანაც განხორციელდა პროდუქციის მიწოდება.

5.3. პროდუქციის დაბრუნება, ყოველ ჯერზე დამოკიდებულია გამყიდველის მოქმედ „დაბრუნების პოლიტიკაზე“.

5.4. მომხმარებლის მიერგადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება,მხოლოდ პროდუქციისმიუწოდებლობის შემთხვევაში და იმ შემთხვევებში, რომლებიც განხილულია მე-6 პუნქტში.

5.5. მყიდველის მიერ შეკვეთის გაკეთებიდან 2 საათის შემდეგ გაუქმებული შეკვეთის შემთხვევაში, თანხა ბრუნდება საკურიერო მომსახურების გამოკლებით.

5.6. თანხის დაბრუნება განხორციელდება მხოლოდ იმავე ანგარიშზე, რომლიდანაც მომხმარებელმა განახორციელა გადახდა.

 

  1. 6. სხვა პირობები

6.1. კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი შეკვეთის წესის გარდა, სხვა გზით განხორციელებული შეკვეთების თაობაზე.

6.2. არასრულწლოვანი პირისგან შეკვეთა არ მიიღება, ხოლო მიღებული შეკვეთა გაუქმდება იმ ტიპის პროდუქციაზე, რომლის რეალიზებაც არასრულწლოვან პირზე იკრძალება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (ალკოჰოლური სასმელები და სხვ.). ამასთან, კურიერი არ გადასცემს ამ პუნქტით გათვალისწინებულ პროდუქტს არასრულწლოვან პირს, მიუხედავად შეკვეთის განხორციელებისა. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მომხმარებელს მიწოდების საფასური არ დაუბრუნდება.

6.3. ვებგვერდზე მოცემული ფასები მოიცავს დამატებული ღირებულების გადასახადს (დღგ).

6.4. ვებგვერდზე მოცემული ფასები შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს.

  1. 7. დასკვნითი დებულებები

7.1. წინამდებარე წესები და პირობები შედგენილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.2. გამყიდველს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს ცვლილება შეიტანოს ვებგვერდზე განთავსებულ წესებში და პირობებში, ცალმხრივად შეცვალოს პირობები და იგი არ არის ვალდებული შეატყობინოს მომხმარებელს.

7.3. წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე ნორმის გაბათილება ან  კანონის შესაბამისად ძალის დაკარგვა, არ გამოიწვევს შეთანხმების ან მისი სხვა ნორმების ბათილობას და იგი იქნება ნამდვილი და მოქმედი.

7.4. მხარეები, მათ შორის წამოჭრილი ყველა უთანხმოების მოგვარებას ეცდებიან ურთიერთმოლაპარაკების გზით.

მოლაპარაკების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, მიუხედავად მხარეთა იურიდიული მისამართებისა, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.5. წინამდებარე წესები და პირობები ყველა მომხმარებლის მიმართ ვრცელდება თანასწორად.

 

 

ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი სერვისის ხარისხზე და გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ჩვენი მომსახურების შესახებ.